Lost password

Login


Pravidla REGISTRÁTORA.CZ

OBECNÉ PODMÍNKY

Všechny poskytované a objednatelné služby na www.registrator.cz se řídí těmito podmínkami.

1. Podáním žádosti o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím rozhraní na www.registrator.cz, projevuje Žadatel svůj souhlas s Pravidly REGISTRATORA a zavazuje se dodržovat veškerá jejich ustanovení.

2. Postup registrace, prodloužení registrace Doménového jména a zprovoznění doplňkových služeb se řídí platnými Pravidly REGISTRATORA v den podání žádosti.

3. Za platný souhlas s Pravidly REGISTRATORA se považuje

3.1. uskutečněná dokončená objednávka prostřednictvím registračního rozhraní na www.registrator.cz

3.2. uhrazení ceny za objednané služby

3.3. zahájení užívání objednané služby

3.4. jakýkoliv další úkon týkající se změny záznamů doménového jména a doplňkových služeb provedený rozhraním na www.registrator.cz nebo na základě telefonického pokynu k inciaci změny záznamů doménového jména a doplňkových služeb.

4. Cena jednotlivých poskytovaných služeb je stanovena v ceníku služeb REGISTRATORa platného v době podání žádosti na www.registrator.cz. Cena registrace, prodloužení registrace doménového jména a obnovení/prodloužení poskytování doplňkových služeb je stanovena v ceníku služeb REGISTRATORa platného v době kdy uplynula lhůta na kterou bylo doménové jméno registrováno a doplňkové služby poskytnuty.

5. REGISTRATOR se zavazuje v případě dodržení podmínek stanovených v Pravidlech REGISTRATORA a Pravidlech registrace doménových jmen jednotlivých TLD provést registraci požadovaného Doménového jména a tuto registraci za stanovených podmínek udržovat.

6. Podáním žádosti o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím rozhraní na www.registrator.cz, žadatel souhlasí s tím, aby REGISTRATOR prováděl zpracování, shromažďování a uchování osobních údajů uvedených v žádosti, dle Zákona na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Zároveň uděluje podáním žádosti o registraci Doménového jména souhlas se zpřístupněním osobních údajů správcům jednotlivých TLD, nebo jimy pověřeným osobám ke zpracování a jejich vedením v registrech příslušných TLD a dále se zpřístupněním těchto údajů prostřednictvím sítě Internet počínaje okamžikem registrace.

7. Osoba podávající žádost registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím rozhraní na www.registrator.cz nese odpovědnost za správnost všech údajů uváděných v žádosti o registraci, které se týkají osob uvedených v žádosti a prohlašuje, že získala souhlas všech osob, jejichž osobní údaje mají být na základě žádosti o registraci vedeny v registrech příslušných TLD a zavazuje se takový souhlas získat i v případě změn takových osob nebo údajů o takových osobách. Osoba podávající žádost o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb je povinna prostřednictvím REGISTRATORa oznámit bez zbytečného odkladu jakékoli změny v údajích, které poskytla při objednání požadovaných služeb k zapsání do databáze REGISTRATORa a registrů příslušných TLD.

8. Na základě registrace u ÚOOÚ s číslem registrace 00019233/001 se REGISTRATOR zavazuje zpracovávat všechny uvedené osobní údaje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. a je povinen dbát práva na ochranu poskytnutých osobních údajů a dodržovat ostatní ustanovení citovaného zákona.

9. Omezení odpovědnosti - REGISTRATOR nezjišťuje oprávněnost žádosti o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb z hlediska práv nebo oprávněných zájmů třetích osob. Žadatel/Držitel bere na vědomí, že Doménové jméno, jeho registrace nebo užívání (provoz doplňkových služeb) mohou porušovat práva třetích osob k jiným Doménovým jménům, ochranným známkám, obchodním značkám, jménům, obchodním firmám, nebo právní předpisy týkající se nekalé soutěže, ochrany osobnosti apod. Žadatel podáním žádosti o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb potvrzuje, že s vědomím možného porušení uvedených práv a právních předpisů vyvinul veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že registrované Doménové jméno a poskytované doplňkové služby nebudou tato práva a právní předpisy porušovat.

10. Žadatel/Držitel odpovídá za škodu způsobenou REGISTRATORovi tím, že při Podání žádosti o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím registračního rozhraní poskytl nepravdivé nebo zavádějící údaje, nebo že užíval Doménové jméno způsobem, který porušuje Pravidla registrace doménových jmen příslušných TLD a práva třetích osob.

11. Tyto podmínky pro jsou Žadatele/Držitele závazné okamžikem podání žádosti o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb prostřednictvím registračního rozhraní a účinné okamžikem splnění článku 2.7 Pravidel REGISTRATORa.

12. Držitel je oprávněn kdykoliv převést Doménové jméno k novému Určenému registrátorovi prostřednictvím tohoto nového Určeného registrátora.

13. Platnost těchto podmínek je omezena na dobu, po kterou je REGISTRATOR Určeným registrátorem doménového jména na základě žádosti o registraci nebo prodloužení registrace Doménového jména prostřednictvím registračního rozhraní, a na dobu poskytování objednaných doplňkových služeb.

14. Pravidla nejsou pro Žadatele/Držitel závazná a to za předpokladu, že REGISTRATOR závažně porušil některou svoji povinnost stanovenou v těchto podmínkách a Pravidlech REGISTRATORa.

15. Pravidla nejsou pro REGISTRATORa závazná a to za předpokladu že žádost o registraci, prodloužení registrace Doménového jména a poskytnutí doplňkových služeb podaná prostřednictvím registračního rozhraní obsahuje nedostatky zabraňující dalšímu zpracování; nebyly řádně vyplněny požadované údaje; požadované Doménové jméno je v době podání žádosti registrováno na jiného Držitele v době mezi podáním žádosti o registraci a uplynutím lhůty dle článku 2.5 Pravidel REGISTRATORa bylo požadované Doménové jméno zaregistrováno prostřednictvím jiného Určeného registrátora než REGISTRATORem nebo na základě jiné platné a uhrazené žádosti podané prostřednictvím registračního rozhraní REGISTRATORa.

16. Předčasným ukončením využívání poskytovaných služeb ze strany Držitele doménového jména nebo objednatele nevzniká Držiteli/Objednateli právo na vrácení zaplacené ceny nebo jakékoliv její části.

17. Řešení sporů - Pokud se Žadatel a REGISTRATOR nedohodnou na smírném řešení sporu týkajícího se registrace Doménového jména mají plnou volnost vyřešit svůj spor v rámci platných právních předpisů, tedy prostřednictvím rozhodčího řízení nebo obecných soudů.

18. Pravidla centrálního registru ICANN.ORG - Práva a povinnosti držitele doménových jmen v doméně .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ ...

19. Platnost podmínek je stanovena na dobu neurčitou.


REGISTRATOR.CZ - © 2004-2018

Zákaznická podpora: help@registrator.cz